Gemeentelijke Organisatie

  • Leefbaar Schiedam is van mening dat 4 (Fte) wethouders voldoende zijn voor Schiedam.
  • Leefbaar Schiedam staat een transparante gemeentelijke organisatie voor ogen. Ambtenaren moeten hun werk vrij en transparant uit kunnen voeren, misstanden of tekortkomingen aan kunnen kaarten om de burger op een efficiënte en servicegerichte wijze te bedienen.
  • Binnen het aanbestedingsbeleid moeten duidelijke prestatie afspraken worden ingepast om schade aan de omgeving en derving van inkomsten door vertraging te compenseren. Het debacle Proveniersbrug moeten we niet meer willen.
  • De noodzaak om onderzoeken te plegen moet eerst worden gestaafd aan de veelal aanwezige notities etc. om de behoefte aan te tonen voordat gemeenschapsgeld wordt ingezet.
  • Leefbaar Schiedam is er een groot voorstander van dat beleidsbepalende ambtenaren binnen de stadsgrenzen behoren te wonen. In nieuw uit te schrijven vacatures wordt dit een vereiste.
  • Leefbaar Schiedam ziet mogelijkheden om naast de bestaande spreekuren voor burgers van burgemeester en wethouders ook tijd vrij te maken om ambtenaren te kunnen spreken.
  • Burgers moeten inspraak hebben over zaken die hun leefomgeving beïnvloeden.
  • Leefbaar Schiedam is van mening dat in raden van toezicht of hoofdbesturen van grote gesubsidieerde instellingen een plaats wordt ingeruimd waarin een afvaardiging van de gemeente plaats neemt.
  • De noodzaak van dienstreizen wordt aan nieuw op te stellen criteria verbonden waar nut en noodzaak moeten worden afgewogen om daar belastinggeld aan uit te geven.
  • Waar overbodige of nutteloze regeltjes worden herkend moeten deze zo snel mogelijk worden afgeschaft.