Sociaal Domein

 • Leefbaar Schiedam is zich bewust van de gevolgen van de crisis en wil naar mogelijkheden zoeken om mensen in nood de helpende hand te bieden.
 • Wij zien in gezin coaching, naast het uitbreiden van Wijk Ondersteuning Teams, een middel om mensen die onder andere in financiĆ«le problemen zijn of gaan komen bij te staan.
 • Het is spijtig te moeten constateren dat voedsel en kledingbanken nodig zijn. Leefbaar Schiedam vindt dan ook dat de gemeente uit zorgplicht deze voorzieningen moet faciliteren binnen de mogelijkheden samen met sponsoren uit het bedrijfsleven en de inzet van vrijwilligers.
 • Iedereen die aanspraak maakt op de schuldhulp sanering wordt verplicht een budget cursus te volgen en zich dienstbaar te maken voor onze samenleving.
 • Uitkeringsfraude wordt stevig aangepakt!
 • Alle kinderen uit een gezin dat moet rondkomen van het minimum loon tot 120%, inclusief alle voordelige regelingen, komen in aanmerking om te bewegen bij een sportvereniging binnen de stadsgrenzen.
 • Leefbaar Schiedam gaat zich inzetten om de jeugd (die) aandacht te geven die nu veelal ontbreekt. Hier moet stevig op worden ingezet om met behulp van bekende en gesubsidieerde partijen deze groep te bereiken en zo schooluitval te voorkomen en tiener moeders op te vangen.
 • Leefbaar Schiedam zet zich in voor kwetsbare groepen binnen onze stad die in een isolement dreigen te geraken.
 • Leefbaar Schiedam is voor meer samenwerking tussen alle participerende partners in het sociale domein, de kwetsbare burger heeft de prioriteit en niet het overleven van een goed bedoelde gesubsidieerde instelling.
 • Leefbaar Schiedam vindt dat zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van gemeentelijk overstijgende subsidies, zoals die via de provincie, rijk en EU, en deze aan te vragen om voorzieningen die hulp kunnen bieden voor de sociale infrastructuur gezond te houden.
 • Uitkeringen zijn niet gratis of vrijblijvend. Wij verwachten dat mensen die, om wat voor reden dan ook, daar gebruik van moeten maken zich laten bij- of herscholen en zich dienstbaar maken voor de samenleving.